16-08-2014

Søernes Grundejerforening, Tikøb

Referat Generalforsamling den 9.08.2014

 

 

Pkt. 1                  Valg af dirigent

Henning Kabel blev valgt som dirigent.

Henning konstaterede, at alle formalia i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen var i orden.

 

Pkt. 2                  Valg af stemmetæller og referent
Gurli Madsen blev valgt. Der var mødt i alt 19 personer op, som repræsenterede 18 stemmeberettigede matrikler.

 

Pkt. 3                  Formandens årsberetning
Ligger som bilag til dette referat.

 

Spørgsmål og kommentarer til årsberetningen:

 

Kloakering: Der blev spurgt, om vejen skulle asfalteres i forbindelse med kloakeringen, ligesom der var flere spørgsmål omkring pris og udførelse.

Der var en opfattelse af, at en asfaltering næppe bliver aktuel, men bestyrelsen pointerede at kloakeringsprojektet er kommunens, og at vi som grundejere ikke har den store indflydelse. Det vil dog være en god ide, at få den af kommunen valgte entreprenør til at give tilbud på arbejdet på egne matrikler, ligesom et tilbud fra 2-3 andre entreprenører bør indhentes til sammenligning.

Det var antagelsen, at der kommer en station på hver matrikel som den opsatte prøvestation ved Langesøvej nr. 20.


Pkt. 4                  Regnskab

Regnskabet blev gennemgået. Som noget nyt er regnskabet nu vedlagt et budget, hvor der bl.a. er afsat penge til vej og pumpe.

 

Til information: LNG står for ”Langesøvej Nye Grundejerforening af 1979” (de 4 grundejere for enden af Langesøvej og Gæslingevej 29.

 

Inddrivning af gæld: Der har i det forløbne år været udgifter til advokat og Experian (Ribers) i forbindelse med forsøgsvis inddrivning af gæld. Ud af de 7 matrikler, der skyldte kontingent til foreningen, er det lykkedes at inddrive restancer fra 4 matrikler. Der er således blevet ”ryddet op” i gamle skyldnere, en del betalt og noget afskrevet, så vi nu har en bedre platform at arbejde ud fra.

 

Huller på Gæslingevej:  N.V Larsensvej grundejerforening har generalforsamling i august og skal have ny formand. Der holdes fortsat kontakt med foreningen om vejens udbedring

Det er nødvendigt kontinuerligt at lappe huller inden de bliver for store.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt. 5                  Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 6                  Budget

Der blev stillet spørgsmål til returbeløbet fra DONG. Kasseren forklarede at beløbet fremkom som et gennemsnit over flere år.

 

Budgettet blev godkendt.

 

Pkt. 7                  Valg af bestyrelse

Som formand: Susanne Trøck-Nielsen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsesmedlem A: Jens Juliussen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsesmedlem B: Gertrud Bjørnvig blev valgt for 2 år

                             Suppleant for 1 år: Thilde Maarbjerg blev valgt for 1 år

                            

Pkt. 8                  Valg af revisor samt revisorsuppleant

                             Revisor for 1 år: Henrik Villadsen Nielsen blev genvalgt

                             Revisor suppleant for 1 år: Mads Henriksen blev genvalgt

 

Pkt. 9                  Eventuelt

 

Pileurt (invasiv plante)

Knud tilbød at udlåne sin le til bekæmpelse af planten.

 

Arbejdsweekend til oprensning af kanaler
Det blev aftalt at lørdag den 16.8.2014 kl. 10 mødes alle, der har lyst til at give en hånd med, på hjørnet ved Storesøvej og Langesøvej. Foreningen sørger for at der er indkøbt en effektiv greb til lejligheden.

 

Indbrud

Der har været problemer med tyveri af benzin, værktøj fra udhuse og garager. Sidste tilfælde var i Maj 2013 og problemet synes heldigvis at være løst.

 

Vedligeholdelse af søer og vandhuller

Svært at vide hvad man må og ikke må. Det anbefales at man kontakter kommunen i tvivlstilfælde.

 

Gæslingevej. Forbindelse mellem Langesø og Annesø

Der er nu hul igennem efter udgravning og spuling, men nødvendigt med endnu en gang gravning og spuling, før passagen er i orden.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

Formand:                                                                                                                             Dirigent:

Susanne Trøck-Nielsen                                                                                                   Henning Kabel

 

 

 

 

 

 

 

BILAG

Formandsberetning 2014

 

Som sommerhusejer er jeg glad for når en ”fastboende” sender mig (og andre) en mail, f.eks.når en storm ”har været forbi”. Om hvor mange træer, der er væltet mm. og hvor, og evt hvilke konsekvenser der har haft. Tak for det Flemming.

Jeg er også glad for en god snak, både formelt og uformelt, med dem jeg møder på min vej til og fra sommerhuset her – det er min oase, skabt til afslapning og eftertanke – et rart sted at være for mig.

I bestyrelsen har vi holdt møde i september, februar, maj, juni, 4 i alt. Det er vist nok flere end normalt og skyldes dels mine mange spørgsmål, dels ændring af det nuværende regnskabsoplæg, således at budget og balance med f.eks. hensættelser til pumpe- og vejvedligehold indgår – derudover har vi benyttet mail og telefon til løbende kommunikation.

Vejen:  Storesøvej og Langesøvej er fine og gennemgik i foråret afretning og forbedring. ). Det er samme firma (ved Erik Andersen) som sidste år. Samtidigt er der afprøvet ny støvbinder (mere miljøvenlig, kan vaskes af med vand). Det er et nyt firma, der lægger støvbinder på. Der aftales fra gang til gang. Ingen fremadrettede kontrakter.  Det er sket uden de store problemer.  Primært Flemming der har taget sig af dette, herunder sendt mail til jer vedr. vejarbejde og støvbinder. Der er nu afsat et beløb i balancen til vedligeholdelse af vejen .

Pumpen: Bo har haft ansvaret for pumpen. Han har nøgle. Benni har reservenøglen. Ifølge Bo har pumpen været i gang nogle få måneder gennem det seneste år. Den fungerer pt. som den skal. Ingen ekstra udgifter. Vi har diskuteret vandstanden, herunder om der er stop nogen steder, der forhindrer det naturlige afløb, bl.a. fra Langesø til Annesø. Her er gravet op og spulet i juli måned, efter kontakt til Helsingør kommune. I tilfælde af at der sker noget uforudset med pumpen eller vandstanden, er der afsat et beløb til vedligeholdelse i balancen.

Indsats mod skyldnere: Advokat, Experian (RKI) og dialog. Det har ført til at nogle restancer er inddraget, andre er eftergivet helt (på grund af forældelse) eller delvis. Her henviser jeg til kassererens aflæggelse af regnskab.

Endelig er en grundejer udmeldt. Det er lykkedes mig at inddrive vejbidrag, hvilket er i overensstemmelse med lovgivningen, men ikke er i overensstemmelse med foreningens vedtægter paragraf 5. Denne sag tager jeg ansvaret for.

Den nye bestyrelse skal tage stilling til, hvordan foreningen fremover skal forholde sig til ikke betalende medlemmer samt til grundejere, der melder sig ud. Dette fører videre til næste punkt:

Vedtægtsændringer: Til trods for at skøder tilbage fra udstykningen i Langesø angiver, at grundejere i Langesø skal være medlem i en grundejerforening, anbefaler en advokat (fra Dreist advokaterne) , at vi kontakter kommunen for at høre om de vil hjælpe med en ændring i lokalplanerne eller en fælles servitut, der fortæller :

at i området Langesø er der pligt til at være medlem i den til enhver tid bestående grundejerforening.

Dette vil givetvis fører til vedtægtsændringer. Derfor har bestyrelsen valgt at vente med vedtægtsændringer til næste år, både små og store ajourføringer

Kloakering er som I ved planlagt i 2015. Vi ved ikke meget.. Dog ved vi, at der er sat en prøvestation i vejarealet ved nummer 20 på Langesøvej. Den er sat op på grund af det høje grundvandsspejl, vi har i området for at se hvordan den opfører sig de næste 4-5 måneder og dermed sikre, at vi kan få den bedst mulige kloakering, der passer til vores område. Anlægsingeniøren Jan Krog Jørgensen har givet Flemming tekniske detaljer på forespørgsel.

Kloakeringen beløber sig til ca. 37.000 kr. pr grundejer. Vær opmærksom på, at det beløb ikke omfatter det arbejde, der evt. skal udføres på egen grund.

Til slut vil jeg følge op på nogle punkter, der blev nævnt på  sidste års generalforsamling:

·         At der køres for stærkt på Langesøvej, og at der ikke bliver taget hensyn til legende børn. Jeg håber ikke det stadigt er et problem.

·         Kanal B er oprenset sidste år.  Hvad med Kanal C? Jeg minder om, at det er den enkelte grundejers pligt at vedligeholde kanaler, der støder op til eget grundstykke, og til evt.at betale for det.

·         Gæslingevej – strømmende vand er stadigt et problem - Jeg er fortsat i dialog med kommunen

·         Svinget ved Langesøvej/Gæslingevej: Svært at komme forbi sidste år p.g.a. beplantningen. Kommunen har ageret som myndighed og pålagt grundejeren at beskære, hvilket er sket. Det er nemt at komme forbi nu, om end det ikke er gjort så ”nydeligt og pænt”, som nogen ønsker.

·         Invasiv plante: Japansk pileurt. Kommunen har svaret på vores henvendelse. De kender problemet og ved at den er i fremgang. Kommunen støtter sig til Naturstyrelsens anbefaling med hensyn til bekæmpelse. Den enkelte grundejer har pligt til at bekæmpe Japansk pileurt.  Se vores hjemmeside www.langeso.dk

Til allersidst: Tak til mine kolleger i bestyrelsen - og til Gurli og Benni, der har gået tur med mig, og med hver deres tilgang har gjort mig klogere på pumper og vandstande mm. i Langesø. Mit telefonnummer er (nu) også på hjemmeside ligesom det er for de øvrige bestyrelsesmedlemmer. I er altid velkomne til at kontakte mig.

Susanne Trøck-Nielsen 12.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget for året 2014/2015
Budget Realiseret Difference
Indtægter
Kontingent 32.250,00 0,00 -32.250,00
Bidrag ved nybyggeri - genetablering af vej 1.000,00 0,00 -1.000,00
Bidrag fra LNG vedr. strøm til pumpe 600,00 0,00 -600,00
Retur fra Dong 2.300,00 0,00 -2.300,00
Totale indtægter 36.150,00   0,00   -36.150,00
Udgifter
Vej vedligehold 12.000,00 0,00 12.000,00
Kanal vedligehold 2.500,00 0,00 2.500,00
Pumpe, strøm 3.500,00 0,00 3.500,00
Pumpe, forsikring 2.500,00 0,00 2.500,00
Generalforsamling 250,00 0,00 250,00
Hjemmeside 180,00 0,00 180,00
Kontorhold + div. 700,00 0,00 700,00
Sommerfest 2.500,00 0,00 2.500,00
Totale udgifter 24.130,00   0,00   24.130,00
Årets resultat 12.020,00   0,00   -12.020,00