11-08-2013

Søernes Grundejerforening, Tikøb

Referat Generalforsamling den 10.08.2013

 

 

Pkt. 1                  Valg af dirigent

Henning Kabel blev valgt som dirigent.

Henning konstaterede, at alle formalia i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen var i orden.

 

Pkt. 2                  Valg af stemmetæller og referent
Gurli Madsen blev valgt. Der var mødt i alt 17 personer op, som repræsenterede 12 stemmeberettigede matrikler.

 

Pkt. 3                  Formandens årsberetning
Ligger som bilag til dette referat.

 

Der var ingen kommentarer til årsberetningen


Pkt. 4                  Regnskab

Bankskifte.

Vi har skiftet fra Danske bank til Nordea Bank, da Danske Bank meddelte, at vores konto fremover skulle koste 700 kr. om året i gebyr samt 25 kr. pr. transaktion. Gebyret for kontoen hos Nordea er 0 kr og der betales ej heller for transaktioner.
I forbindelse med bankskiftet har det været nødvendigt at få et CVR nummer. Der blev i den forbindelse spurgt, om der skal betales skat/moms og indleveres regnskab, når vi nu er et selskab. Svaret til dette var nej.

 

Vejfond og pumpefond
Bestyrelsen lægger op til, at der oprettes en vejfond på 10.000 kr. og en pumpefond på 30.000 kr. Disse beløb vil fremover  figurere på separate poster i balancen samt at der årligt afsættes et fast beløb til løbende vedligehold og evt. genanskaffelse.

 

Skyldnere
Der er i alt 7 matrikler, som skylder kontingent til foreningen. Bestyrelsen har kontaktet en advokat med henblik på inkasso. Der er sendt et inkasso brev til en af matriklerne.

Som et selskab med CVR nummer vil det endvidere være muligt at oprette foreningen i Experian (det tidligere Ribers) og indberette skyldnere

 

Dong

Der blev spurgt til det store beløb retur fra Dong. Kassereren forklarede, at Dong kun kan finde ud af at opkræve a conto, så når vi bruger en masse strøm i ca. 3 måneder, afføder det for store a conto beløb resten af året.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 

 

Pkt. 5                  Indkomne forslag.

                            

                             Forslag 1. Fra Bestyrelsen

Teksten i Paragraf 10 ændres fra ”Generalforsamling afholdes hvert år i første eller anden weekend af august” til ”Generalforsamling afholdes hvert år i august måned”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Forslag 2. Fra Knud Sloth

Paragraf 4: Sidste linie ”Udgifter til genetablering af vej efter nybygning takseres til 10 x kontingent” sløjfes.

Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer.

Og dermed bortfaldt bestyrelsens forslag til ændring af samme paragraf.

 

Formanden gjorde opmærksom på, at det nye forslag gælder fra den dato, det er vedtaget.

Til spørgsmål om der var udestående gæld fra nybyggeri, svarede kassereren, at alt kontingent omkring nybyggeri var afregnet.

 

Pkt. 6                  Kontingent

                             Samme kontingent som sidste år, kr. 750 pr. matrikel, blev godkendt.

 

Pkt. 7                  Valg af bestyrelse

Som formand: Susanne Trøck-Nielsen blev valgt for 1 år (1 år i stedet for 2 for at undgå, at kasserer og formand er på valg samtidig)

                             Som kasserer: Flemming Jensen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsesmedlem C: Gurli Behrens Madsen blev genvalgt for 2 år

                             Suppleant for 1 år: Gertrud Bjørnvig blev valgt for 1 år

                            

Pkt. 8                  Valg af revisor samt revisorsuppleant

                             Revisor for 1 år: Henrik Villadsen Nielsen blev genvalgt

                             Revisor suppleant for 1 år: Mads Henriksen blev genvalgt

 

Pkt. 9                  Eventuelt

 

Kørsel på Langesøvej

Der blev talt om , at der bliver kørt for stærkt på Langesøvej og ikke taget hensyn til, at der er legende børn på vejen. Etablering af et kunstigt ”bump” ved 25A kunne være en mulighed, og denne foranstaltning aftales med de øvrige matrikler 25A og frem.

 

Kanaler
Kanal B er blevet oprenset af Birkegård Kloakservice, så langt det var muligt pr. lastbilgrab – resten af kanalen er hånd oprenset af Knud, Jens, Niels og Flemming. Kanal C er næste projekt.

 

Gæslingevej

Strømmende vand fra nr. 39 er stadig et problem.

 

Svinget ved Langesøvej/Gæslingevej

Svært at komme rundt. Beplantning skal skæres ned. Kommunen har lovet at følge op.

 

 

Invasiv plante

Japansk Pileurt er ved at være et problem. Planten er set flere steder. Bestyrelsen vil kontakte kommunen og gøre opmærksom på problemet.

 

Pumpen

Der blev spurgt om status med hensyn til pumpen.

Bo forklarede, at pumpen kan  holde mange år endnu, og der ingen besparelse vil være ved køb af ny. Skulle pumpen svigte, vil etablering af ny pumpe tage ca. en uge. Der vil være mulighed for at låne en dieselpumpe i mellemtiden.

Knud gjorde opmærksom på, at der allerede ligger en nødpumpe dernede.

 

.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

Formand:                                                                                                                             Dirigent:

Susanne Trøck-Nielsen                                                                                                   Henning Kabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG

Formandsberetning 2013.

 

Jeg blev ved sidste års generalforsamling valgt som suppleant. Fra den 1.3.2012 har jeg været formand. Det første bestyrelsesmøde jeg har deltaget i var den 2.juni i år.

Jeg har fået overdraget 2 mapper og blevet briefet om Søernes grundejerforening af Flemming. Han har også sørget for opdatering af hjemmesiden på flere punkter, bl.a. bestyrelsens sammensætning og formandsskiftet.  Her skylder jeg at sige at Sigrid Kjær stoppede som formand fordi et embede kaldte i Jylland.  Fra marts til juni har kontakten, bestyrelsesmedlemmerne imellem, været primært via mail.

Det eneste sted, jeg på nuværende tidspunkt har sat min underskrift som formand, var i forbindelse med bank-skifte.

Sandt at sige så er jeg blevet meget klogere, siden jeg blev formand, det har været et helt lille studie ud i Langesø. Ud over at snakke med folk, mine naboer og bestyrelsesmedlemmer, så har jeg hentet megen relevant info på vores hjemmeside om vores lille oase. Referater, historiske fakta og lidt kulturhistorie. FINT. Jeg synes, det er på sin plads, at jeg roser bestyrelsen for at sende Advarsler (bl.a om indbrud) og anden aktuel  info rundt til os via mail.

Udover at jeg er blevet klogere, så ser jeg, hvordan bestyrelsen (og mine naboer på Storesøvej og Langesøvej) arbejder med nogle meget konkrete opgaver, som man til daglig ikke tænker så meget på – når bare det fungerer. Tænk bare på ”skraldebanden” , der tog over i vinter, da Helsingør Forsyning ikke kunne klare opgaven – Tak til Knud, Niels og Flemming.

Vejen: Der er lavet ny aftaler mht. vedligehold. Et firma  (ved Erik Andersen) sikrer grus  af den rigtige slags(Slotsgrus = lergrus + stabilgrus eller 018 lergrus til lappeopgaver). Et andet firma(SMR) kan lægge ”støvbinder”  ud,  hvis det er nødvendigt (formentlig 1-2 gange årligt, afhængig af vejrlig).Med  et tredje firma (Landscape) er der en aftale med om snerydning (så vidt jeg ved, blev det ikke benyttet sidste år).

Vi er i bestyrelsen godt tilfredse med vejenes nuværende beskaffenhed, og siger tak til alle, der fra de 3 grusbunker har hjulpet med vedligeholdet. På grund af tørken blev afretning  af vejen og påføring af støvbinder udskudt. Det skulle have været den 25/7. Flemming har kontakten.

Pumpen:  Måske ny pumpe og /eller reservedele fra Civilforsvarets lagersalg?  Der er i år indhentet tilbud både på en ny pumpe og installation. Vi må være beredte. Mere om dette når budgettet for næste år fremlægges. Flere mennesker hjælper til med riven og fjerne blade og grene- tak for det. Bo har nøglen til pumpen (Benni har reservenøglen). Vi kan alle være glade for at de tilser og passer pumpen.

TIL SLUT Tak til mine kolleger i bestyrelsen - tak for samarbejdet og for det ekstraarbejde I har haft ved at få – ikke bare en ny formand - med en novice i Langesø som formand.  Når jeg spørger jer, så siger I: Det tager ikke så lang tid, det gør jeg bare – vi hjælper da hinanden. Se det er rart at bo/være i et område, hvor det er holdningen.

Susanne Trøck-Nielsen 28.7.2013