20-08-2012

Søernes Grundejerforening, Tikøb

Referat Generalforsamling den 11.08.2012

 

 

Pkt. 1                  Valg af dirigent

Henning Kabel blev valgt som dirigent.

Henning konstaterede, at alle formalia i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen var i orden.

 

Pkt. 2                  Valg af stemmetæller og referent
Gurli Madsen blev valgt. Der var mødt i alt 13 stemmeberettigede op.

 

Pkt. 3                  Formandens årsberetning
Ligger som bilag til dette referat.

 

Bemærkninger til årsberetningen

 

Der var stor ros til Knud for det store arbejde han har lagt i foreningen.

Manglende kontingent indbetaling var oppe at vende. Der er stadigvæk 6 matrikler, der ikke har betalt. Omkring forældelse af kravene, gjorde Benny opmærksom på, at så længe der gøres krav, forældes det ikke.

I alt skyldes kr. 9.100.

Henrik spurgte om man ikke i skødet kunne skrive, at medlemskab af grundejerforening er et krav. Flemming forklarede at kommunen har sagt nej til at lave lokalplan,

der påbyder påtegning i skøde om medlemskab af grundejerforening.

 

Susanne bad om en afklaring i forbindelse med nybyggerafgiften. Den er på nuværende 10 gange kontingentet, men bestyrelsen har ikke været så gode til at få det opkrævet.

10 gange kontingentet er måske også for stort et beløb. Diplomati er nødvendig og en forhandling med de enkelte omkring fastsættelse af et beløb vil være fornuftigt.

Benny opfordrede bestyrelsen til at sætte et hoved på en ansvarlig, som kan opkræve beløbet.


Pkt. 4                  Regnskab

                             Regnskabet blev gennemgået. Desværre dette år med røde tal.

                             Den højeste post er pumpen, som bruger rigtig meget strøm.

 

Der er set på muligheder med hensyn til nye pumper. Det vil være tjenligt at have to. En primær og en sekundær pumpe. Benny foreslog at der skulle lægges ekstra slange under kvædevej.

                      Den nye bestyrelse vil kigge på sagen.

 

Jens spurgte vedr. balancen om der ikke var andre værdier, f.eks. pumpen. Flemming forklarede at pumpens værdi var lig 0, og at en ny pumpe vil blive afskrevet over 3 år.

 

Vedr. vejen gjorde Bente opmærksom på, at der lå grus på hjørnet ved Storesøvej, og alle er velkomne til at hjælpe Knud og Flemming med at fylde hullerne op.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt. 5                  Indkomne forslag.

                             Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 6                  Kontingent

                             En kontingent forhøjelse fra kr. 700 til kr. 750 pr. matrikel blev godkendt.

 

Pkt. 7                  Valg af bestyrelse

                             Som formand: Sigrid Kjær blev valgt

                             Bestyrelsesmedlem A: Jens Juliussen blev valgt

                             Bestyrelsesmedlem B: Bo Dahl Kristiansen blev valgt.

                             Suppleant for 1 år: Susanne Trøck-Nielsen blev valgt

                            

Pkt. 8                  Valg af revisor samt revisorsuppleant

                             Revisor for 1 år: Henrik Villadsen Nielsen blev genvalgt

                             Revisor suppleant for 1 år: Mads Henriksen blev genvalgt

 

Pkt. 9                  Eventuelt

                             Bo gjorde opmærksom på en plante, der er hurtigt voksende og bl.a. kvæler rhododendron.

                             Det er vigtigt at fjerne planten, hvor man ser den.

 

                             Sigrid bad om at der blev taget et billede af planten og lagt på hjemmesiden.

 

                             Flemming holdt en lille tale for Knud og takkede for mange års godt formandskab.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

Formand:                                                                   Dirigent:

Sigrid Kjær                                                                 Henning Kabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG

Formandsberetning 2012.

 

Indledning.

Den gamle sandhed, at vi lever fremadrettet, men erkender bagud, rummer også den sandhed, at vi lever i spændingsfeltet mellem fortid og fremtid, i det vi kalder nuet, øjeblikket, som vor berømte Søren Kierkegaard kalder det.

I dette ”øjeblikket” er vi sat til at leve med vore medmennesker som det ansvarsområde, der giver opgaver med ansvar for vore medmennesker. Ansvar – der egentlig betyder, at svare på, at svare på en tiltale. Det vil sige, vi er givet et ansvar for vore medmennesker, som vi skal svare på, ja stå til regnskab for – af vore medmennesker i forhold til hvordan vi løser denne opgave. Det har naturligvis noget med samvittighed at gøre. Og ren praktisk betyder det, at vi skal varetage de opgaver, som lægges på os, så godt vi formår. Og det bærer egentlig lønnen i sig selv.

For at være hel konkret betyder det i vores sammenhæng, at vi i bestyrelsen for grundejerforeningen er sat til samvittighedsfuldt at tage vare på de opgaver, som naturligt lægges hen til os at løse for vort lille samfund her.

Det er generalforsamlingens ansvar som øverste myndighed at vurdere, om bestyrelsen har gjort det tilfredsstillende. Det håber vi naturligvis er tilfældet, men det er derfor, at jeg som formand skal aflægge årsberetning for generalforsamlingen, hvor denne så herefter afsiger sin vurdering eller dom – ved enten at godkende eller forkaste beretningen.

Derfor skal denne beretning også være en gennemgang af bestyrelsens varetagelse af opgaverne og løsningen deraf i årets løb.

 

VEJEN.

Det er jo ikke umiddelbart den bedste undergrund, vi har her i området for en vej – især ikke for tung trafik. Det er derfor vigtig hele tiden at holde øje med vejens tilstand. Netop på grund af moseundergrunden, som jeg vil kalde den, er det vigtig hele tiden at være opmærksom på, at efterreparere de huller, som ustandselig opstår. Og det interessante her er, at det hovedsagelig er de samme steder hullerne kommer. Derfor har vi også de senere år været omhyggelig med at reparere løbende samtidig med at vi ca. en gang om året har haft en entreprenør til at skrabe og påfylde med et ekstra lag stabilgrus. Det er også sket i år. Om vinteren ryddes der sne i nødvendigt omfang og om sommeren pålægges støvbindere ligeledes i nødvendigt omfang. Og min vurdering er, at vejen faktisk ikke har været i en bedre tilstand, end den er i øjeblikket. Men hele tiden er bestyrelsen opmærksom på at undersøge de bedste metoder til vedligeholdelse af vejen – Langesøvej og Storesøvej.

 

 

PUMPEN.

I perioder med megen regn er det særlig mærkbar, at vi bor i og omkring en gammel mose- i det hele taget et lavtliggende område, som tilmed får en masse regnvand fra de omkringliggende områder. Det ses tydeligt på vandstanden i søerne. Derfor er der også vigtigt at ikke alene bestyrelsen men alle lodsejere er opmærksom på at holde kanalsystemet oprenset, så der er frit løb for gennemstrømning fra den ene sø til den anden hel frem til Gurre å ved Kvædevej, hvor vi har vores pumpe, der i nødvendigt omfang pumper vandet over i Gurre å. Det har fungeret tilfredsstillende i år og der har ikke været brug for den ekstra pumpe. Men jeg vil da godt gøre opmærksom på, at det er en betydelig post i regnskabet at holde pumpen kørende. Derfor vil det nok også være nødvendig fremover løbende at vurdere, om der med fordel kan rationaliseres her f. eks. ved at anskaffe en mere tidssvarende pumpe. Den har efterhånden også kørt i så mange år, at man nok kan risikere at den strejker. Bare dette til orientering, så man er opmærksom på, at der her kan komme en ekstraudgift fremover.

GÆSLINGEVEJ.

Det er vist efterhånden en kendt sag, at Gæslingevejen er vores smertensbarn. Desværre må jeg sige, at det efter min opfattelse skyldes, at det er en fællesvej for flere grundejerforeninger og ikke mindst fordi det er en gammel kirkesti.  Af netop denne grund har kommunen et ansvar her. Hidtil har deres andel været sat til 29,5 %. Kommunen har imidlertid meddelt, at den fremover ikke vil påtage sig mere end ca. 10 % i den sammenhæng. Det er nok også fair nok. Det, som nok giver de største problemer, er at der er en alt for stor del af brugerne af vejen, som ikke medvirker til vedligeholdelse af vejen. Det er naturligvis ganske uacceptabel og derfor en væsentlig årsag til, at vi nu forsøger at få kommunen på banen som tilsynsmyndighed og som samtidig er part i sagen. I den sammenhæng er vi kommet så langt med kommunen, at de har lovet at stå for administrationen af vejens renovering og vedligeholdelse. Det skulle betyde, at de med den myndighed, som de besidder, er i stand til at opkræve vedligeholdelsesgebyr hos alle, så der her sker en retfærdig fordeling af udgifterne. Vi må erkende, at det efterhånden trækker i langdrag med renovering af vejen. For at afbøde lidt på ubehaget er vi selv gået i gang med at udfylde de værste huller, og vi regner med at kunne gøre det foreløbig indtil renoveringen, som kommunen vil sørge for.  Men da de tilsyneladende har en meget omstændelig procedure at skulle følge, trækker det måske endnu længere ud, end vi på nuværende kan vurdere. Vi må nok væbne os med tålmodighed. Og så håber vi, at det fremover kommer i en fast gænge, så vejen bliver løbende vedligeholdt. Helt, hvordan det praktisk vil tegne sig, er endnu uvist, men vi regner med at det går i den rigtige retning.

ALMENT OG GENERELT.

Jeg har nu været omkring vores hovedopgaver. Men for at kunne løse dem må vi nødvendigvis stå sammen og løfte i flok – også økonomisk. Det gør vi da også så nogenlunde, men der er stadig her visse brist, idet stadig nogle få ikke er sindet at ville yde deres andel til at løse vores fælles opgave. Her tænker jeg først og fremmest på, at der er nogle, det er meget besværligt for kassereren at inddrive kontingentet hos, ja nogle nægter ligeud at betale kontingent. Desværre er det ikke alle, der har stående i deres skøde, at de er pligtig at være medlem af en grundejerforening. Det burde der stå, idet det nævnes som forudsætning for udstykningen i sin til i området. Et andet område er betaling af nybyggerafgift. Her er der ligeledes et problem, som bestyrelsen søger at løse, men i praksis er det vanskeligt at administrere. Vi gør det efterhånden på den måde, at vi taler med de pågældende om at finde et rimeligt niveau og så aftale os frem til en løsning. Der er imidlertid nogle, som ikke er blevet kontaktet i den anledning, og spørgsmålet er her, hvor mange år efter et byggeri, man kan tage en sådan sag op. Da vi i bestyrelsen føler en vanskelighed her, har jeg lovet bestyrelsen, at gøre opmærksom på problematikken og samtidig henstille til de pågældende selv at tage problemet op med kassereren og finde en løsning på den måde. Vi håber at dette kan modtages positivt som en slags salomonisk løsning på problemet. Når alt kommer til alt er det et spørgsmål om retfærdighed medlemmerne imellem. Og det er jo en væsentlig opgave for en bestyrelse.

AFSLUTNING.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde om løsning af de opgaver, som gennem fem år for mit vedkommende har været lagt på vores bord. Det har været lærerigt at være med til at løse dem. Tak for den tillid, der har været vist mig. Jeg vil gerne her sige, at jeg har været glad for opgaven. Det har dertil givet en masse kontakter, som har været værdifulde. Jeg håber fremover at kunne være med på en positiv måde til at løse de fælles opgaver, som vi har her i Søernes grundejerforening til gavn og glæde for alle, der bor og lever her i dette vidunderlige område af Danmark, som er blevet kaldt for Paradisets have.