Søernes Grundejerforening Tikøb

                            Ordinær Generalforsamling, lørdag d. 13-08-2011, kl. 11.000 på Storesøvej 2, 3080 Tikøb

 

 

 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent: Henning Kabel blev valgt.

Dirigenten kunne oplyse, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

 

Pkt.2 Valg af stemmetæller og referent: Camilla Wedsted blev valgt.

I alt 11 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

 

 

Pkt.3 Årsberetning:

Se vedlagte dokument fra Formanden.

 

Et medlem spurgte om det havde været problematisk at inddrive kontingent til grundejerforeningen og til dette kunne Formanden og kassereren oplyse, at der var syv medlemmer som stadig mangler at betale og at der gentagne gange var blevet gjort opmærksom på restance til foreningen.

 

Beretningen blev herefter taget til efterretning af forsamlingen.

 

Pkt.4 Årsregnskab:

Kassereren fremlagde årsregnskabet og kunne oplyse, at der var gæld til grundejerforeningen. Bestyrelsen har siden betalingsfristen udløb gentagne gange forsøgt at få skyldnerne til at betale.

Kassereren gjorde opmærksom på, at betalingsfristen er den 1. november 2011.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

Pkt. 5 Indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen stiller forslag i henhold til § 11 Vedtægsændringer,

at der tilføjes nedenstående tekst i § 10 Generalforsamling:

 

Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter personligt fremmøde samt at årskontingentet er betalt.

 

Vil blive tilføjet i forlængelse af bestående tekst: Hver matrikelnummer har en stemme:

 

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Pkt. 6 Kontingent kr. 700,00 pr. matrikel, uændret.

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Pkt. 7 Valg af bestyrelse, iflg. vedtægter  - samt en suppleant.

 

  1. Kasserer for 2 år.

Flemming Jensen blev genvalgt.

 

  1. Bestyrelsesmedlem C for 2 år.

Mads Henriksen ønskede ikke genvalg.

Gurli Behrens Madsen blev valgt som bestyrelsesmedlem C.

 

d. Suppleant for 1 år.

Jens Juliussen blev genvalgt.

 

 

 

 

Pkt. 8 Valg af revisor samt revisorsuppleant.

 

      a. Henrik Villadsen Nielsen blev valgt som revisor.

 

      b.Mads Henriksen blev valgt som revisorsuppleant.

 

 

Pkt. 9. Eventuelt.

 

Et medlem spurgte om det var muligt at flytte datoen for generalforsamlingen til et andet tidspunkt i august. Bestyrelsen vil arbejde for at det bliver ændret til næste år.

 

 

Bestyrelsen gjorde opmærksom på grundejerne skal huske at få ryddet op i kanalerne, jf. mail fra bestyrelsen af 2.8.2011 .

 

 

Der var en livlig diskussion omkring den megen regn som er faldet denne sommer. Flere grundejere har været berørt af en del vand i deres haver. Bestyrelsen kunne oplyse, at pumpen har arbejdet hele sommeren og at bestyrelsen gjorde hvad den kunne for at få de grundejere som har kanaler på deres grund til at få renset op i kanalerne.

 

Bestyrelsen arbejder fortsat på kanalproblematikken og vandstanden i området.

 

 

Flere medlemmer beklagede sig over store huller i vejen på Gæslingevej.

Bestyrelsen kunne fortælle, at der er kontakt til såvel Helsingør kommunen som til de grundejerforeninger, der benytter Gæslingevej for at få en permanent ordning, så vejen løbende kan vedligeholdes. Hertil arbejdes der på at nedsætte vejudvalg, som skal stå for vedligeholdelsen af Gæslingevej. Udvalget skal repræsentere de grundejerforeninger, der benytter Gæslingevej.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden!

Langesø d.

 

 

 

 

Formand:                                                                                             Dirigent:

Knud Sloth                                                                                          Henning Kabel

                                                                                                                                                       

_________________________                                                           ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandsberetning 2011.

Indledning.

Sidste år indledte jeg beretningen med at pege på, at et samfund har nogle grundpiller, som er vigtige for at det kan bestå. Og jeg nævnte den af samfundets grundpiller, som jeg anser for at være den vigtigste nemlig TILLID. I forlængelse heraf vil jeg gerne i år som indledning pege på et andet vigtigt element i vores fællesskab som samfund nemlig kommunikationen, samtalen.  Og for en bestyrelse orientering til medlemmerne. Det er vigtigt for os, at det arbejde vi udfører som bestyrelse bliver kommunikeret til medlemmerne, så der skabes forståelse og naturligvis helst accept heraf. Man kan jo strengt taget sige, at der ikke findes noget alternativ til kommunikationen, talen, samtalen. Hvor netop dette hører op, er der kun krigen tilbage. Og den hører ikke hjemme i et retssamfund, som bygger på demokrati. Jeg tror, at det er godt, at vi gør opmærksom på dette og vender sådanne tanker med hinanden i et lille samfund som vores, hvor vi har nogle fælles opgaver at løse til gavn for os alle.  Og dermed over til opgaverne.

·         Vejen.

Her behøver jeg vist ikke at sige ret meget. Sidste års grundforbedring og den nylige afretning har bevirket, at vi har en fin grusvej med en profil, der leder vandet væk fra vejen i et rimeligt omfang under de omstændigheder, som nu engang gives her med et vanskeligt underlag og nogle steder med skrænt til den ene side og sumpe til den anden side. Efter min opfattelse kan man vist vanskeligt forvente en bedre vej her.

·         Pumpen.

I tider med ekstreme vejrforhold er det uhyre vigtig, at vores pumpe fungerer optimal. Det forudsætter imidlertid, at også vores kanalsystem fungerer. Jeg sendte for nylig en skrivelse rundt angående dette, idet de voldsomme skybrud over store dele af Sjælland gav anledning til overvejelser af særlig alvorlig karakter. Derfor vil jeg ikke bruge mange ord om dette igen, blot understrege, at vi følger op på dette område, idet vi har løbende kontakt med tilsynsmyndigheden.

·         Gæslingevej.

Siden kommunen opsagde kontrakten omkring Gæslingevej ved at afskaffe Kendelsen af 150485 har usikkerheden rådet omkring vedligeholdelse af vejen. Man fristes til at sige – i takt med hullernes størrelse og omfang. Der er stadig ikke nogen fast aftale omkring vedligeholdelse af vejen, men vi er godt på vej, idet vi har fået en god dialog med kommunen og de to andre grundejerforeninger N. W. Larsen vejens og Langesøvejens af 1979.  Vi er nået dertil, at vi er enige om, at nedsætte et fælles vejudvalg med repræsentanter for de tre foreninger. Dette udvalg skal have ansvar for at vedligeholde vejen. Vi er også i gang med at indhente tilbud på en grundforbedring af vejen og en asfaltering af det første stykke af Gæslingevej fra Esrumvej op til ca. indkørslen til gården - 40 til 50 m. Dertil kommer aftale om fast vedligeholdelse af vejen 2 gange årlig samt pålægning af støvbindere. Kommunen er villig til at gå ind i projektet på den måde at de vil opkræve betaling for det alt sammen hos alle, der benytter Gæslingevej. Det skulle betyde, at også dem, der hidtil ikke har ydet til vedligeholdelse af vejen herefter kommer til det, hvilket må siges at være ret så tilfredsstillende. Vi skal derfor i dag tage stilling til, om vi vil være med i dette samarbejde ved at vedtage at sende repræsentanter til udvalget. Jeg forestiller mig, at vi leverer 2 repræsentanter fra vores grundejerforening, mens de to andre foreninger hver sender en repræsentant. Udgifterne til vedligeholdelse har vi i det forgangne år fordelt med en fordelingsnøgle, der siger 40 – 16 – 4. Den samme fordelingsnøgle kan vi naturligvis også bruge fremover, hvis kommunen ikke ser sig i stand til at være med til at opkræve til den almindelige vedligeholdelse. Jeg tror på, at vi i løbet af efteråret kan få Gæslingevejen istandsat så den er i en god stand, så enhver kan være tjent med at færdes på den.

Alment og generelt.

Jeg er vis på, at langt de fleste er interesseret i ,at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde omkring de fælles opgaver, som er lagt hen til grundejerforeningerne at varetage. Jeg er også vis på, at langt de fleste synes, at det er et rimeligt beløb, der opkræves i kontingent til at løse opgaverne. Derfor vil jeg også gerne opfordre alle til at gøre det let for vores kasserer at administrere opkrævningen, så vi ikke sammen med det almindelige bestyrelsesarbejde også skal slås med at få folk til at betale. Derfor opfordrer jeg endnu engang til at man betaler kontingentet – også uden at stille specielle krav til bestyrelsen som betingelse.

Endelig vil jeg gerne igen i år henstille til enhver  at køre hensynsfuld på vore veje. Først og fremmest af hensyn til de børn, som er i området. Det skulle også gerne for dem og deres forældre være et godt og trygt sted at bo og færdes.

Afslutning.

Til afslutning vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år – med håb om at det nye må give såvel bestyrelsen som vores forening i det hele taget gode oplevelser til glæde for alle, som vi forsøger at løse nogle opgaver for, så det fortsat kan være attraktivt at bo her i vores vidunderlige og enestående naturreservat.