Referat af Generalforsamling i Søernes Grundejerforening, Tikøb.

Lørdag d.14.8. 2010, kl. 13:30

Storesøvej 2, 3080 Tikøb

 

 

Formanden, Knud Sloth bød velkommen til Generalforsamling i Søernes Grundejerforening.

 

Pkt.1. Valg af dirigent.

 

          Henning Kabel Langesøvej 25 B, blev valgt.

 

 

Pkt.2 Valg af stemmetæller og referent.

 

          Camilla Wedsted Langesøvej 25A, blev valgt.

          Til stede var 11 stemmeberettigede matrikler.

 

 

Pkt.3 Formandens beretning.

          Se vedhæftede bilag A.

 

         Beretningen blev taget til efterretning af Generalforsamlingen.

 

         Kommentarer til Formandens beretning:

 

         Et medlem af Grundejerforeningen ville gerne have oplyst, hvilke tiltag der var sket ifh. til de medlemmer af foreningen som stadig skylder kontingent. Formanden oplyste, at en advokat var blevet kontaktet med henblik på, at vurdere om der var juridisk grundlag for en inkassosag mod skyldnerne. Desværre har advokaten ikke ønsket at gå videre med vores sag og bestyrelsen drøfter videre tiltag.

 

         Et medlem gjorde opmærksom på, at der var fejl i vedtægterne som ligger på

        Grundejerforeningens hjemmeside. Denne fejl vil naturligvis blive rettet.

 

     

        

Pkt.4. Årsregnskabet blev fremlagt af kassereren.

 

          Generalforsamlingen godkendte.

         

 

 

Pkt. 5. Indkomne forslag.

             

            Bestyrelsen havde stillet flg. forslag:

           ”oversigt over medlemmer kan ses på foreningens hjemmeside, herunder medlemmer der er i  

             restance”.

           Forslaget blev trukket tilbage af bestyrelsen.

 

Pkt. 6. Kontingent.

 

       Kontingent på kr. 700,00 pr. matrikel, uændret.

 

 

Pkt. 7. Valg af bestyrelse samt en suppleant.

 

A.    Formand for 2 år. Knud Sloth blev genvalgt.

B.     Bestyrelsesmedlem A for 2 år. Bent Schultze blev valgt.

              Bestyrelsesmedlem B for 2 år. Camilla Wedsted blev valgt.

        D.  Suppleant for 1 år. Jens Juliussen blev genvalgt.

 

Pkt. 8. Valg af revisor samt en revisorsuppleant.

 

A.    Revisor. Benni Agger blev genvalgt.

B.     Revisorsuppleant. Henrik Villadsen Nielsen blev genvalgt.

 

Pkt. 9. Eventuelt.

 

       Et medlem ønskede, at få oplyst Grundejerforeningens hjemmeside:

       www.langeso.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandsberetning  2010.

Indledning.

Et samfund – stort eller lille – hviler på nogle grundpiller, som gerne skal kunne defineres, så enhver kan vide hvilke regler fællesskabet fungerer efter. Således naturligvis også et fællesskab i en grundejerforening. Og det er vel naturlig at vi ved den årlige generalforsamling berører enkelte af disse grundpiller. Jeg vil holde mig til den vigtigste af dem – nemlig TILLID. Det er ethvert samfunds vigtigste. Uden tillid smuldrer ethvert samfund og fællesskabet går på et eller andet tidspunkt i opløsning. Der er mange tegn på, at det danske samfund i disse år slår revner, tilliden afløses af mistillid. Derfor indfører man kontrol på så det ene og så det andet område, for at lappe på skader, som er opstået, fordi man har glemt, hvor vigtig, det er at vise hinanden tillid.

Vi er også en del af det danske samfund. Derfor er det væsentlig, at vi her hos os og i vores sammenhæng er opmærksom på, at det samme ikke sker her. Det er den enkeltes ansvar såvel at vise tillid som selv at leve op til at der med føje kan vises ham eller hende tillid.

I et demokrati uddelegerer man ansvarsopgaver. Og de, der påtager sig opgaverne må stole på, at der følger tillid med opgaven. Derfor forudsætter vi også i bestyrelsen, at generalforsamlingen – og dermed grundejerforeningens medlemmer – har tillid til, at vi varetager vores opgave for foreningen efter bedste evne og overbevisning. Der er to praktiske opgaver: Vejen og Pumpen. Dertil kommer administrationen og relationer til andre grundejerforeninger samt til de offentlige myndigheder.

1.       Vejen.

Vi har i år fået grundforbedret vejen ret så væsentlig. Det havde vi lagt op til et par år, idet vi ville vente til vandværket var færdig med fornyelse af ledning på Langesøvej. Når vi tager i betragtning hvor ustabil underlaget i form af mosebund er, så synes jeg egentlig, at vi efterhånden har fået en meget fin vej i vores område. Den kræver løbende vedligeholdelse, men grundlæggende vil jeg give den betegnelsen god. Der har også været kørt støvbindere på to gange i år, hvilket forhåbentlig er til glæde for såvel trafikanter som husejere. Snerydning har vi også en god aftale om. Og det fungerer også efter min mening tilfredsstillende.

2.        Pumpen.

 Også her kræves der vedligeholdelse, hvilket også har været tilfældet indenfor det sidste år. Og en vinter som den i år kræver yderligere opmærksomhed og omhu for at undgå at frosten ødelægger den. Dertil kommer så endelig, at det er en vurderingssag ,hvornår pumpen skal tændes og hvornår der skal slukkes for den igen. Alt sammen hviler på vurdering og skøn, som igen hviler på erfaring. I funktionstiden er den naturligvis termostatstyret, men man kan ikke bare overlade den til automatikken, i så fald risikerer man at pumpe alt for meget vand ud af området, så træerne kommer i mangel, når de for alvor kræver væde om foråret. Heldigvis har vi Benni Agger til at hjælpe med at styre alt dette, idet han med såvel teknisk kompetence som flere års erfaring ganske givet er den, der bedst kan styre pumpen. Tak for det Benni.

Alment og generelt.

 Herudover har vi også forpligtelse til at deltage i vedligeholdelse af Gæslingevej – fra Esrumvej til bommen. Det er over et år siden kommunen indkaldte os til en drøftelse af Græslingevejens vedligeholdelse og status. Her blev vi bl. a. præsenteret for den kendsgerning, at kommunen allerede i 2003 havde opsagt en Kendelse på området fra 1985, hvorefter udgifter til vedligeholdelse af vejen fordeltes mellem tre grundejerforeninger i området samt kommunens forpligtelse til at afholde en tredjedel af udgifterne som følge af, at vejen er kirkesti.  Siden har vi ikke hørt fra kommunen. Men vejen ligger der stadig og bliver brugt og trænger til vedligeholdelse, hvad enhver kan konstatere. Vi er i løbende kontakt med de øvrige grundejerforeninger og forsøger gentagne gange, at få en dialog med kommunen. Vi håber, det vil lykkes her i efteråret. Det er efterhånden præserende. Vi håber, at kunne aftale en fast ordning samt en fordelingsnøgle, hvorefter udgifterne til vedligeholdelse kan afholdes. I det forgangne år har vi herfra med mellemrum lappet huller og tromlet efter, men det er jo uholdbart i det lange løb ikke at have det på plads. Der er så gar også brugere langs Gæslingevejen, som end ikke er medlemmer af nogen grundejerforening og derfor kører helt friløb. Det er jo også uholdbart. Derfor er der nok at tage fat på på det område.

Opkrævningsproblemer har vi ellers nok af i vores egen forening. Det er nok det, der frustrerer os mest i bestyrelsen. Jeg vil straks sige, at langt de fleste betaler kontingent til tiden, men omkring ti kniber det meget med at få pengene fra. Der er jo ingen problemer ved at få henstand. Det kan altid klares, men de, der direkte nægter at betale eller fuldstændig ignorerer vore henvendelser, har vi det svært med. Det er jo et forholdsvis beskedent beløb, det drejer sig om. Sagen er jo den, at de, der ikke vil betale, overlader det til vi andre at afholde udgifter for dem også. Vi synes ikke, det er rimeligt. Derfor vil vi gerne endnu en gang appellere til samvittighederne om at tage ansvaret på sig og deltage på lige fod med samtlige i fællesskabet. Vi ville helst, om vi kunne vise hinanden den tillid, at det område her kunne være uden for enhver form for diskussion.

Afslutning.

 Bortset fra nævnte problemer fungerer bestyrelsesarbejdet tilfredsstillende. Og afslutningsvis vil jeg da gerne erkende, at der også er glæder forbundet med arbejdet, idet det giver en kontaktdimension, som man ellers ikke havde så naturlig, som tilfældet er. Derfor først en tak til bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde og endelig en tak til alle andre for et godt og rart fællesskab i vores område, hvilket er af stor betydning for, at vi alle sammen kan leve og være trygge ved at bo her i dette vidunderlige, ja unikke område af Danmark.