Referat af Generalforsamling i Søernes Grundejerforening, Tikøb.

Lørdag d.8.8.2009, kl. 13:30

Storesøvej 2, 3080 Tikøb

 

 

Formanden, Knud Sloth bød velkommen til Generalforsamling i Søernes Grundejerforening.

 

Pkt.1. Valg af dirigent 

          Bent Schultze Langesøvej 22, blev valgt.

 

 

Pkt.2 Valg af stemmetæller og referent.

          Camilla Wedsted Langesøvej 25A, blev valgt.

          Til stede var 10 stemmeberettigede matrikler.

 

 

Pkt.3 Formandens beretning.

          Se vedhæftede bilag A. ( er også lagt sidst i referatet )

 

 

         Spørgsmål til Formandens beretning:

 

         Hvornår forventer vandværket at være færdig med at forny ledningsnettet?

         Sv. Ca. 31.10. 2009

 

     

         Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

 

 

Pkt.4. Årsregnskabet blev fremlagt af kassereren.

          Generalforsamlingen godkendte.

 

 

Pkt. 5. Indkomne forslag.

             

 

Afbrænding af haveaffald/ åben ild.

Der henstilles til, at grundejerne holder sig til kommunens bekendtgørelse på dette område. 

 

 

Skyldnere.

 

Det blev vedtaget at bestyrelsen skal finde en advokat som kan undersøge om, der er retsgrundlag for at inddrage gælden til grundejerforeningen.

 

 

 

 

Parkering af egne køretøjer, trailere og gæsters køretøjer.

 

Der henstilles fra bestyrelsen til, at parkere egne samt gæsters køretøjer på egen grund, af hensyn til vejens farbarhed.

 

Forslag fra Thomas Flint.

 

For: 0

Imod: 10 stemmeberettigede.

 

Forslaget blev nedstemt.

 

Pkt. 6. Kontingent.

 

       Kontingent på kr. 700,00 pr. matrikel, uændret.

 

 

Pkt. 7. Valg af bestyrelse samt en suppleant.

A.    Kasser for 2 år. Flemming Jensen blev valgt.

B.     Bestyrelsesmedlem A for 2 år. Mads Henriksen blev valgt.

C.     Suppleant for 1 år. Jens Juliussen blev valgt.

 

Pkt. 8. Valg af revisor samt en revisorsuppleant.

A.    Revisor. Benni Agger blev valgt.

B.     Revisorsuppleant. Henrik Villadsen Nielsen blev valgt.

 

Pkt. 9. Eventuelt.

 

       Der blev stillet forslag om at generelforsamlingen til næste år blev placeret tidligere på dagen.

       Dette er taget til efterretning og vil blive forsøgt imødekommet.

 

 

       En grundejer foreslog at der en gang om året blev holdt en sommerfest.

       Der blev dannet et festudvalg. Grundejere som ønsker at deltage i arbejdet kan rette

       henvendelse til Camilla Wedsted, Langesøvej 25A.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                 Bilag A.

 

Formandsberetning 2009.

 

 

Indledning.

 

Sidste år gjorde jeg rede for, hvad jeg anså for at være grundejerforeningens vigtigste opgaver specifikt og generelt, og hvad jeg mener ikke er grundejerforeningens opgaver og ansvar, så det vil jeg gå let hen. Dog vil jeg godt gøre opmærksom på, at bestyrelsens muligheder for at løse sine opgaver ganske er afhængig af medlemmernes solidaritet, forståelse, opbakning og tillid. Ligesom der er bestyrelsens ansvar at leve op til medlemmernes tillid ved seriøst at varetage sine opgaver. Nogen egentlig myndighed gives ikke ud over den, der naturlig følger med løsning af opgaverne.

 

1.      Vejen.

 

Da vejens beskaffenhed meget afhænger af vejret, må der løbende tages stilling til afretning, påfyldning i huller eller decideret grundforbedring. Der har i årets løb været tale om grundforbedringer i det område, hvor undergrunden er mest ustabil. Arbejdet er imidlertid

udskudt, idet vi er vidende om at vandværket skal have fornyet en del af ledningsnettet. Snerydning har der ikke været behov for i vinter, men derimod er vi i stigende grad blevet opmærksom på det ønskelige i, at der i tørre perioder udlægges støvbindere.

 

2.      Pumpen.

 

Da vandstandsniveauet i årets løb generelt har været meget lavt, har pumpen ikke på noget tidspunkt været på overarbejde. Tvært imod har vandstanden i perioder været så lavt, at der overhovedet ikke har været vand at pumpe over i Gurre Å. Overordnet må det siges, at der ikke har været problemer på det område i årets løb.

 

Alment og generelt.

 

Problemer og vanskeligheder vil der naturligvis altid være på det ene eller andet område. Men det forekommer mig helt urimelig, at vi oven i arbejdet, som bestyrelsen frivilligt og uden betaling påtager sig, skal have problemer med at opkræve kontingent hos medlemmerne. Jeg har svært ved at finde ord for min forargelse her. For det betyder jo, at de, der betaler, kommer til at bære byrden for de, der unddrager sig. Og det er jo ganske urimelig.

Dette forstærkes yderligere hos os al den stund vi også skal betale for de uvillige for udgifter til vedligeholdelse af Gæslingevej, sådan som vi er forpligtet til det ifølge Kendelse af 15. april 1985. Selv om Kendelse ifølge kommunen er trådt ud af kraft pr. 8. dec. 2003, fritager det os ikke for at være med til at bære udgifterne til reparation af vejen.

Vi har forsøgt, at lægge pres på kommunen for at få dem til at opkræve hos den enkelte lodsejer, men hidtil forgæves. Vi har været til forhandling med kommunen om sagen. Naturligvis skal vi også være med til at bære udgifterne til Gæslingevej, som vi jo benytter meget, ja, som vor eneste færdselsmulighed til vores område. Indtil videre er vi ikke nået til en aftale med kommunen. Vi forventet at blive indkaldt til endnu et møde.

Kommunen truer med at løse problemet ved at lade vejen overgå til offentlig vej, idet vi forinden kan forvente at skulle betale en asfaltering af Gæslingevej til en foreløbig anslået udgift til den enkelte lodsejer på 8.500, kr.. I bestyrelsen er vi enige om, at vi ikke er interesseret i at få asfalteret Gæslingevej, idet vi finder, at det vil være nærmest ødelæggende for områdets karakter af unik natur, hvilket vi har meddelt kommune. Jeg kan oplyse, at vi er enige med de øvrige grundejerforeninger i området om denne holdning. Vi forventer imidlertid, at det vil være muligt at finde en løsning på problemet uden at gribe til en så drastisk løsning som kommunens oplæg viser.

Tilbage står naturligvis stadig vores kamp for at få betalingsunddragerne til at forstå det moralsk forkastelige i deres holdning, men det bliver en opgave for den nye bestyrelse at tage fat på. Der kan være forskellige måder at gribe sagen an på, men i et kultiveret samfund anno 2009 må vi kunne finde ud af det uden at bruge gabestoksmetoder.

Sidste år blev der foreslået etablering af et spejl på hjørnet, hvor Langesøvej går over i Gæslingevej.

Vi har undersøgt dette, men den pågældende grundejerforening er ikke med på ideen, og bestyrelsen her tror heller ikke på nogen positiv effekt.

Løsningen må være at se sig godt for og så ellers køre forsigtigt dèr som i området i det hele taget.

Som nævnt har vi i bestyrelse ikke nogen bemyndigelse ud over at tage vare på vore opgaver, ja, selv der er vi begrænset af den forståelse og velvilje og tillid, som medlemmerne udviser.

Og derfor har vi da heller ikke nogen opsynspligt, men vi kan opfordre til at den enkelte lodsejer viser passende hensyn til sine naboer og til fællesskabet. Det gælder såvel kanaloprydning som undladelse af afbrænding med videre. Tilsynsmyndigheden er kommunen.

Her kan den enkelte naturligvis henvende sig, om man finder det nødvendigt. Selv finder jeg at samtalen, mellem mennesker er den bedste form for formidling at et godt og frugtbart samarbejde til glæde for hele området, det beboere og miljø.

Endelig skal jeg meddele, at Thomas Flint har ønsket at træde ud og er blevet erstattet af

Camilla Wedsted.

Hermed vil jeg ønske samtlige medlemmer et godt nyt grundejerforeningsår.