Søernes Grundejerforening Tikøb

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

. Lørdag d. 09-08-2008

Referat

 

 

 

 

1. Valg af dirigent: Henrik Henriksen blev valgt

 

2. Valg af referent og stemmetæller: Bent Schultze blev valgt

                                                        Der var 10 medlemmer til stede samt 2 fuldmagter

 

3. Formandsberetning 2008.

 

Indledning.

Ifølge vedtægterne har grundejerforeningen to hovedopgaver – dels at passe vejen og dels at tilse pumpen.

Udførelsen af disse to opgaver er i princippet såre enkle, men giver trods det ind imellem anledning til diverse divergerende opfattelser af måden, hvorpå opgaverne løses. Det er der måske heller ikke så meget at sige til, eftersom dette unikke område, vi bebor, på trods af fælles vilkår alligevel giver forskellige indfaldsvinkler og byder på en del forskellige forhold fra parcel til parcel. Derfor er det meget godt, at vi har en demokratisk valgt bestyrelse, som i fællesskab finder de forhåbentlig bedste løsninger til gavn for de fleste.

1. Vejen.

Da vi købte stedet her i 2003, var vejen i en ret dårlig stand. Siden er den forbedret meget. Der er påfyldt meget stabiliserende materiale. Og den er blevet forhøjet væsentlig på midten, således at vandet ledes bort, ligesom der er lagt dræn nogle steder til at lede vandet væk fra Langesøvejens sydside, hvilket har haft en meget positiv effekt, så den nu bedre kan tåle også den tungere trafik af lastbiler med tungt materiale til byggepladser i området.

Der er for mig at se ingen tvivl om, at den tidligere formand John Just Povlsen har sin store andel heri.

Man kan naturligvis altid mene, at den kan blive endnu bedre. Det er bestyrelsens opfattelse, at vejen gerne må have en god standard. Samtidig er vi nok klar over, at jo bedre vejens beskaffenhed er, des mere appellerer den til at køre rigelig stærkt. Desværre må vi til dato konstatere, at ikke alle kører lige hensynsfuldt. Det må derfor være naturligt her at opfordre alle til at overholde de 20 km. i timen, som skiltningen påbyder.

Ifølge vedtægterne lægger vi støvbindere på en gang imellem, men der er her den tekniske finesse at iagttage, at støvbindere skal pålægges umiddelbart efter, at det har regnet, så vejmaterialet er fugtig og kan optage det pålagte støvbindermateriale.

2. Pumpen.

Vejen og pumpen har det til fælles, at vejret eller rettere nedbøren spiller en stor rolle. Administrationen af pumpen er naturligvis afhængig af nedbørsmængden, men også af årsskiftet. Når der i vinterhalvåret falder megen nedbør, skal der pumpes meget vand over i Gurre år. Det modsatte er tilfældet i tørre perioder – især om sommeren. I perioder med ekstra megen nedbør kan det ske, at en ekstra pumpe må startes. I forårstiden, hvor træerne og bevoksningen i det hele taget for alvor tager til at trække vand op i planterne, skal man være forsigtig med ikke at tømme området for for meget vand, således at træerne kommer til at mangle væske. Det er som man kan fornemme en balancegang, der her må udøves. Og det kræver både indsigt og erfaring. Derfor er det godt at bestyrelsen råder over folk med erfaring på området.

Da pumpestationen i 2001 blev etableret, blev der givet tilladelse hertil fra Frederiksborg Amt. I tilladelsen er der givet retningslinier for administrationen. Således er der til eksempel givet et såkaldt flodemål for den lavest tilladte vandstand kaldet flodemål nul. Især i forårstiden kan det være svært at ramme nøjagtigt. Pumpen er derfor indstillet således, at den standser inden der risikeres en for stor udtømning af vand fra området.

Der er naturligvis også på dette område forskellige opfattelser. Og der har endda også været klaget til kommunen, som er tilsynsmyndighed, over bestyrelsens måde at administrere på. Vi har derfor haft et møde med kommunens tekniske forvaltning, hvor vi fik lejlighed til at gøre rede for de seneste års administration. På den baggrund fik vi medhold, og klagen kunne afvises.

Jeg kan i al fald forsikre, at bestyrelsen gør sit bedste for at administrere så samvittighedsfuld som mulig til bedste for området.

I den forbindelse vil det være naturligt at nævne afvandingskanalerne, der selvfølgelig har en vigtig funktion i hele områdets vandmiljø. Samtidig ligger også her achilleshælen for en optimal niveau-pleje af områdets vandspejl, idet det er den enkelte lodsejer, der har pligten til at holde sin del af kanalsystemet oprenset, så vandet frit kan løbe mellem de forskellige søer.

Også på dette område er kommunen tilsynsmyndighed. Grundejerforeningen kan kun opfordre de enkelte lodsejere til at efterleve sine forpligtelser, hvilket jeg da også her vil gøre med så stor en appel som vel mulig.

3. Alment og generelt.

I det hele taget har bestyrelsen ikke nogen særlig bemyndigelse ud over at tage vare på sine opgaver. Ja, selv muligheden for disse opgavers løsning ligger på det samme skrøbelige fundament, som enhver anden demokratisk forsamlings mulighed, nemlig på tillid og det enkelte medlems ansvar og samvittighed. Bestyrelsen kan naturligvis kun varetage sine opgaver, såfremt medlemmerne betaler den kontingent, som generalforsamlingen har vedtaget. Heldigvis er her for de flestes vedkommende ingen problemer, men desværre må vi igen i år konstatere, at en del ikke opfylder deres forpligtelse på dette område. Vi kan dermed også konstatere, at de, der betaler, kommer til også at betale udgifter, som burde være for alle - og som løser opgaver til gavn for alle. Det er meget beklageligt, at være i en sådan situation, men vi har kun at appellere til de pågældende om at betale deres skyldige del.

Jeg vil gerne give et eksempel på den sårbarhed, som denne situation stiller os i. Ifølge en Kendelse fra 1985 opkræver Kommunen af bl. a. vores grundejerforening et bidrag til vedligeholdelse af Gæslingevej. Alle har naturligvis pligt til at betale til denne vej, men da alle ikke betaler deres kontingent, kommer de, der betaler altså til at betale også for de, der unddrager sig. Det kan man da vist ikke kalde retfærdig. Vi har derfor opfordret Kommunen til med den myndighed, den har, at inddrage betalingen hos den enkelte lodsejer. Ligesom vi har opfordret Kommunen til at lave en ny Kendelse for området, hvor der netop er taget højde for det påpegede problem.

Slutning.

Endelig vil jeg gerne her sige tak til de medlemmer, der er mødt frem – og til alle, som på ret vis bærer med. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og fællesskab i arbejdet i årets løb. 

Vi er taknemmelige for at være en del af det gode fællesskab, sådan som vi fornemmer det i hverdagen som et åbent fællesskab med gensidig respekt og tillid.

Mit håb for det kommende år skal være, at vi må stå sammen om at bevare det vidunderlige og unikke miljø, som vi bor lige midt i, men også at vi må have et tillidsfuldt fællesskab med hinanden, så den enkelte må kunne trives og glæde sig over at leve et godt og trygt sted.

 

Efter en diskussion om vejbidrag til Gæslingevej (hvilket foreningen ikke har betalt endnu) blev formandens beretning godkendt.

 

  1. Regnskab: Under punktet regnskab enedes generalforsamlingen om at fremtidige regnskaber skal indeholde navne på og beløb på restanterne.  Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Indkomne forslag: Der var to forslag fra bestyrelsen om mindre redaktionelle ændringer i vedtægterne, i flg. fremsendte bilag. Begge forslag blev vedtaget.

 

  1. Kontingent på kr. 700,00 årligt pr. parcel blev vedtaget.

 

  1. Valg af bestyrelse: Formand    Knud Sloth blev genvalgt.

                                                        Bent Schultze blev genvalgt                                     

                                                        Thomas Flinth blev valgt

      Desuden består bestyrelsen af  Kasserer Benni Agger og John Just Povlsen

  

      Suppleant for et år Camilla Kaslov.

 

  1. Valg af revisor samt suppleant: Claus Sørensen blev genvalgt som revisor og Flemming Jensen som Suppleant.

 

9.  Eventuelt: Peter Grau havde forslag om oversigtsspejl hvor Gæslingevej og Langesøvej mødes. Bestyrelsen ser på sagen.

                             Thomas Flinth havde forslag om en mere effektiv bom mellem Langesøvej og Lottesminde udstykningen p.g.a. den stærkt      tiltagende trafik, bl.a. støjende knallerter.     

                             Der var diskussion om de mængder vand Storesø er tvunget til af aftage fra Lottesmindeudsykningen og markerne syd for søen.

                             Bente Jensen have sendt skriftlige forslag til debat under eventuelt, som hun selv begrundede. Det var opfordring til de enkelte lodsejere om oprensning af vandingskanalerne p.g.a. lugtgener. Og  hun påpegede gener ved afbrænding af haveaffald.