Søernes Grundejerforening Tikøb

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d. 9-08-2014, kl. 11.00

På Storesøvej 11 A, 3080 Tikøb.

 

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

 

Pkt. 1.                      Valg af dirigent

 

Pkt. 2.                      Valg af stemmetæller og referent

 

Pkt. 3.                      Årsberetning (Formand)

.

Pkt. 4.                      Årsregnskab (Kasserer)

 

Pkt. 5.                      Indkomne forslag    

                                

Pkt. 6.                      Budget for det kommende år

 

Pkt. 7.                     Valg af bestyrelse, iflg. vedtægter - samt en suppleant.

                       

a.            Formand for 2 år (Susanne Trøck-Nielsen er villig til genvalg)               

                              b.            Bestyrelsesmedlem A for 2 år (Jens Juliussen er villig til genvalg)                                             

                              c.            Bestyrelsesmedlem B for 2 år (Bo Dahl Kristiansen ønsker ikke genvalg)

                                             Bestyrelsen indstiller at den nuværende suppleant Gertrud Bjørnvig

                                             indtræder som bestyrelsesmedlem                   

                              d.                    Suppleant for 1 år

                                             Bestyrelsen indstiller Thilde Maarbjerg som suppleant.

 

Pkt. 8.                    Valg af revisor samt en revisorsuppleant

 

                              a.            Revisor for 1 år (Henrik Villadsen Nielsen – er villig til genvalg )

                              b.            Revisorsuppleant for 1 år (Mads Henriksen – er villig til genvalg

                                                                                          

Pkt. 9.                      Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen –

( Susannes mail adresse er -  Susanne Trøck-Nielsen kglhof@gmail.com )

 

PS. Formanden sørger for kaffe og brød til alle, der møder frem

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søernes Grundejerforening, årsregnskab 2013/2014
CVR-nr. 33821379
Resultatopgørelse
2013 / 2014 2012 / 2013
Indtægter
Kontingent  30.000,00 27.750,00
Bidrag kanal oprens fra Niels Rastrup  1.000,00 0,00
Bidrag vedr. nybyg - genetablering af vej  1.000,00 1.000,00
Indbetalt vedr.gæld kontingent 1.655,00 0,00
Bidrag fra LNG vedr. strøm til pumpe 569,00 0,00
Renteindtægter 0,00 7,80
Retur fra Dong 0,00 8.194,39
Div indtægter   0,00 0,00
Totale indtægter   34.224,00 36.952,19
Udgifter
Vej vedligehold 19.160,35 2.912,45
Kanal vedligehold 1.275,00 0,00
Pumpe, strøm 3.452,07 6.258,99
Pumpe, forsikring 2.284,99 2.284,99
Advokat 1.875,00 0,00
Experian 2.918,75 0,00
Gebyr, bank 0,00 15,00
Generalforsamling 161,00 623,15
Hjemmeside 180,00 180,00
Kontorhold + div. 635,86 872,12
Sommerfest 2.055,40 1.684,70
Gaver 325,00 929,95
Øvrige udgifter   0,00 0,00
Totale udgifter 34.323,42 15.761,35
Årets resultat -99,42 21.190,84
Overført til vedligehold/indkøb af pumpe -30.000,00 0,00
Overført til vedligehold af vej og kanaler -10.000,00 0,00
Nedskrevet gæld/kontingenter -12.750,00 0,00
Resultat efter overførsler/nedskrivninger -52.849,42 21.190,84
Balance
2013 / 2014 2012 / 2013
Aktiver
Kontant kassebeholdning 0,00 0,00
Nordea Bank 59.150,30 59.249,72
Tilgodehavende kontingenter 5.800,00 18.550,00
Andre tilgodehavender  0,00 0,00
Aktiver ialt   64.950,30 77.799,72
Passiver
Egenkapital primo året 77.799,72 56.608,88
Årets resultat -52.849,42 21.190,84
Egenkapital ultimo året 24.950,30 77.799,72
Overført til vedligehold/indkøb af pumpe 30.000,00 0,00
Overført til vedligehold af vej og kanaler 10.000,00 0,00
Skyldige omkostninger 0,00 0,00
Passiver ialt   64.950,30 77.799,72
       
Flemming Jensen Henrik Villadsen Nielsen
Kasserer Revisor
Revideret og godkendt den                   2014