Søernes Grundejerforening Tikøb

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d. 09-08-2008, kl. 13.30

På Storesøvej 2, 3080 Tikøb.

 

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

 

Pkt. 1.                      Valg af dirigent

 

Pkt. 2.                      Valg af stemmetæller og referent

 

Pkt. 3.                      Årsberetning (Formand)

.

Pkt. 4.                      Årsregnskab (Kasserer)

 

Pkt. 5.                      Indkomne forslag

   a.           § 6: Foreningens Ledelse: Se bilag 1.

                              b.           § 9: Revision: : Se bilag 2.

 

Pkt. 6.                      Kontingent til kr. 700,00 Kr. pr. matrikel

 

Pkt. 7.                      Valg af bestyrelse samt en suppleant.

                              a.           Formand for 2 år ( Knud Sloth genopstiller )

                              b.           Bestyrelsesmedlem A for 2 år ( Bent Schultze genopstiller )

                              c.           Bestyrelsesmedlem B for 2 år ( Ny valg )

                              d.           Suppleant for 1 år ( Camilla wedsted  Kaslov)                 

 

Pkt. 8.                      Valg af revisor samt en revisorsuppleant

                              a.           Revisor ( Claus Sørensen )

                              b.          Revisorsuppleant ( Lis Sloth )

 

Pkt. 9.                      Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

    PS. Formanden sørger for kaffe til alle, der møder frem.

 


                      Forslag fra bestyrelsen

 

                      Bilag 1.

 §  6:              Foreningens Ledelse:

 

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en suppleant for et år.

 

Formand samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer (A & B) er på valg i lige år. Kasserer samt 1 menigt medlem (C) er på valg ulige år.

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

 

Alle bestyrelsesposter besættes direkte.

 

I tilfælde af, at Formand eller Kasserer fratræder i valgperioden skal bestyrelsen konstituere sig indtil næste generalforsamling.

 

                     

                      Bilag 2.

 §  9:              Revision:

 

Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor  og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

 

Foreningens formand og kasserer kan ikke vælges til revisor.


 

Resultatopgørelse for 01-07-2007 - 30-06-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-07-2007

Bank Konto

16.478,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

 

 

 

 

Kontingenter.

23.800,00

 

 

 

Ekstra kontingenter p.g.a. nybyg

0,00

 

 

 

Skylde Kontingenter.

5.472,00

 

 

 

Bank Rente

43,73

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter i alt

29.315,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

Vej

-1.250,00

 

 

 

Pumpe + div.

-2.024,75

 

 

 

Pumpe El

-16.919,16

 

 

 

Bank Gebyrer

0,00

 

 

 

Generalforsamling

-365,62

 

 

 

Hjemmeside

-180,00

 

 

 

Bestyrelsesmøde

0,00

 

 

 

Kontorhold

-47,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter i alt

-20.787,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

8.528,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital i alt

25.006,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingenter Skylde.

 

 

7.050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer

 

Intern revisor

 

( Benni Agger )

 

( Claus Sørensen )