WWW.langeso.dk                                                      Mail@langeso.dk

 

Sammenlægning af grundejerforeningerne på

Langesøvej og Storesøvej.

 

 

Kære Naboer,

 

Bestyrelserne for de to grundejerforeninger på Langesøvej og Storesøvej har gennem længere tid arbejdet på at etablere et fundament for én fælles forening. Dette skal ses i lyset af de fælles interesser vi har – både vedrørende vejen og vedrørende pumpen. Endvidere er vi overbeviste om, at vi ved at danne fælles front, vil stå stærkere i forhold til amt og kommune.

 

De to bestyrelser har sammen udarbejdet vedlagte forslag til vedtægter for en fælles grundejerforening, og indkalder hermed til

 

Stiftende Generalforsamling

Søndag den 30. juli 2006 klokken 11.30

hos Gitte på Langesøvej nr. 19.

 

I samme åndedrag, indkalder de to bestyrelser de respektive foreninger til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

1)                                    Opløsning af foreningen

2)                                    Hvad skal vi gøre med foreningens aktiver?

 

Bestyrelserne anbefaler, at de respektive foreninger opløses og at aktiverne overflyttes til den nye forening. De ekstraordinære generalforsamlinger afholdes søndag den 30. juli klokken 11.00 hos Gitte på Langesøvej nr. 19.

 

Når alt dette generalforsamlings-halløj er overstået, håber vi, at alle mand bliver hængende til et lille stykke med sild……. (for at lette disponerings-arbejdet bedes I tilmelde jer sildearrangementet senest den 23. juli hos enten Gitte eller John).

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER

 

 

§  1:               Navn:

 

                      Foreningens navn er: SØERNES GRUNDEJERFORENING TIKØB

 

                      Foreningens hjemsted er: Langesø Plantage, 3080 Tikøb.

                      Adresse: Formandens adresse

 

 

§  2:               Formål:

 

Foreningen har 4 hovedformål:

-         at varetage og værne medlemmernes interesser.

-         forestå vedligeholdelse og snerydning af Storesøvej og Langesøvej.

-         stå for drift og vedligehold af grundvandspumpe.

-         være beboernes repræsentant i forholdet til myndighederne.

 

 

§  3:               Medlemmer:

 

Alle, der er grundejere i Langesø Plantage kan være medlem af foreningen.

 

Nye medlemmer modtager indenfor 30 dage kopi af vedtægter, seneste regnskab samt referat af sidste afholdte ordinære generalforsamling.

 

Nye medlemmer optages ved indbetaling af kontingent, svarende til den resterende periode af regnskabsåret.

 

I forbindelse med nye medlemmer, opdaterer bestyrelsen medlemslisten på foeningens hjemmeside

 

 

§  4:               Kontingent:

 

                      Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen.

 

                      Der betales kontingent pr. matrikelnummer.

 

Hvis en grundejer udfører større anlægsarbejder skal der indbetales et rimeligt ekstra-kontingen til genetablering af vej. Udgifter til genetablering af vej efter en nybygning takseres til 10 x kontingent.

 

Side 1 af 4


 

§  5:               Pumpe- og Vejsamarbejde:

 

Det er muligt for ikke-medlemmer at deltage i et formaliseret samarbejde omkring pumpe og vej. Prisen for deltagelse er identisk med det kontingent foreningens medlemmer betaler. Samarbejdspartnere har ikke adgang til foreningens generalforsamling.

 

 

§  6:               Foreningens Ledelse:

 

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

 

Formand samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer (A & B) er på valg i lige år. Kasserer samt 1 menigt medlem (C) er på valg ulige år.

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

 

Alle bestyrelsesposter besættes direkte.

 

I tilfælde af, at Formand eller Kasserer fratræder i valgperioden skal bestyrelsen konstituere sig indtil næste generalforsamling.

 

 

§  7:               Regnskab:

 

                      Regnskabsåret er 1. august til 31. juli.

 

 

§  8:               Forpligtelser:

 

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

 

 

§  9:               Revision:

 

Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor for et år ad gangen.

 

Foreningens formand og kasserer kan ikke vælges til revisor.

 

 

Side 2 af 4


 

§ 10:              Generalforsamling:

 

                      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

                      Generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel ved udsendelse af dagsorden samt regnskab til samtlige medlemmer.

 

Afstemning samt valg af bestyrelse skal - på forlangende af mindst et medlem - foregå skriftligt.

 

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

Hvert matrikelnummer har en stemme.

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1)      Valg af dirigent

2)      Valg af stemmetæller og referent

3)      Årsberetning (Formand)

4)      Årsregnskab (Kasserer)

5)      Indkomne forslag

6)      Budget for det kommende år

7)      Valg af bestyrelse samt en suppleant.

8)      Valg af revisor samt en revisorsuppleant

9)      Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dog skal forslag fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen senest 21 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen har pligt til offentliggøre samtlige indkomne forslag på foreningens hjemmeside samt omdele forslagene i de enkelte parcellers postkasse senest 7 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen udsender referat fra generalforsamlingen senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 20% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom. Ved en sådan anmodning, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes efter senest 6 uger fra anmodningen.

 

Side 3 af 4


 

§ 11:              Vedtægtsændringer:

 

                      Vedtægtsændringer vedtages med simpelt stemmeflertal.

 

 

§ 12:              Foreningens opløsning:

 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den__________________

 

 

 

 

_____________________         _____________________         _____________________

        Formand                                        Kasserer                                Menigt medlem (A)

 

 

 

 

                        _____________________         _____________________

                             Menigt medlem (B)                     Menigt medlem (C)

 

 

 

 

 

Side 4 af 4